Icon attention

Сustomer registration is not available

We apologize, but registration of customers from your region is not possible

Dasar Bayaran

1.1 Syarikat bertanggungjawab dari segi kewangan untuk baki akaun pelanggan dalam masa tertentu.

1.2 Tanggungjawab kewangan syarikat bermula dengan rekod pertama mengenai deposit pelanggan dan berterusan sehingga pengeluaran penuh dana.

1.3 Pelanggan berhak untuk menuntut daripada Syarikat sebarang amaun dana yang ada dalam akaun mereka pada masa itu.

1.4 Satu-satunya kaedah rasmi deposit/pengeluaran adalah kaedah yang terpapar di laman web rasmi syarikat. Pelanggan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan kaedah pembayaran walaupun kaedah pembayaran adalah bukan rakan niaga syarikat dan bukan merupakan tanggungjawab syarikat. Syarikat tidak bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh kaedah pembayaran. Sekiranya pelanggan mempunyai apa-apa tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana kaedah pembayaran, adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk menghubungi perkhidmatan sokongan kaedah pembayaran tersebut dan memberitahu syarikat itu tentang tuntutan tersebut.

1.5 Syarikat tidak menanggung sebarang tanggungjawab untuk mana-mana aktiviti pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang mana pelanggan gunakan untuk membuat deposit/pengeluaran. Tanggungjawab kewangan syarikat untuk wang pelanggan bermula apabila dana telah dimuatkan ke akaun bank syarikat atau mana-mana akaun lain yang berkaitan dengan kaedah pembayaran yang dipaparkan di laman web syarikat. Jika terdapat kes penipuan yang dikesan semasa atau selepas transaksi kewangan, syarikat berhak untuk membatalkan urus niaga itu dan membekukan akaun pelanggan.
Tanggungjawab Syarikat untuk dana pelanggan berakhir apabila dana dikeluarkan daripada akaun bank syarikat atau mana-mana akaun lain yang berkaitan dengan syarikat.

1.6 Sekiranya terdapat sebarang kesilapan teknikal yang berkaitan dengan transaksi kewangan, syarikat berhak untuk membatalkan urus niaga tersebut dan hasilnya.

1.7 Pelanggan hanya boleh mempunyai satu akaun berdaftar pada laman web syarikat. Sekiranya syarikat mengesan sebarang pertindihan akaun pelanggan, syarikat berhak untuk membekukan akaun dan wang pelanggan tanpa hak pengeluaran.

2. Pendaftaran pelanggan

2.1 Pendaftaran pelanggan berdasarkan pada dua langkah utama:

Pendaftaran web pelanggan.
- Pengesahan identiti pelanggan.

Bagi melengkapkan langkah pertama pelanggan perlu:

Menyediakan identiti dan maklumat diri kepada syarikat.
-. Bersetuju dengan perjanjian syarikat serta lampirannya.

2.2 Syarikat melaksanakan prosedur pengesahan identiti dan data bagi mengesahkan ketepatan dan kelengkapan data yang diberikan oleh Pelanggan semasa pendaftaran. Untuk menjalankan prosedur ini, Syarikat memerlukan dan Pelanggan perlu memberikan:

imbasan atau foto digital dokumen pengenalan mereka.
-. salinan penuh depan dan belakang dokumen ID mereka dengan gambar dan butir-butir peribadi.

Syarikat berhak untuk menuntut dokumen lain daripada pelanggan, seperti bil pembayaran, pengesahan bank, imbasan kad bank atau mana-mana dokumen lain yang mungkin diperlukan semasa proses pengesahan.

2.3 Proses pengenalan mesti disiapkan dalam masa 10 hari perniagaan bermula dengan hari permintaan syarikat. Dalam beberapa kes syarikat boleh meningkatkan tempoh pengesahan sehingga 30 hari bekerja.

3. Proses deposit

Dalam usaha untuk membuat deposit, pelanggan hendaklah membuat permintaan daripada Kabinet Peribadi mereka. Dalam usaha untuk menyelesaikan permintaan itu, pelanggan perlu memilih mana-mana kaedah pembayaran dari senarai, isi semua butiran yang diperlukan dan teruskan dengan pembayaran.

Matawang-matawang berikut disediakan untuk membuat deposit: USD

Masa permintaan pengeluaran bergantung kepada kaedah pembayaran dan mungkin berbeza dari satu kaedah ke satu kaedah. Syarikat tidak dapat mengawal masa pemprosesan. Sekiranya menggunakan kaedah pembayaran elektronik, masa transaksi berbeza daripada beberapa saat kepada beberapa hari. Sekiranya menggunakan pindahan kawat bank langsung, masa transaksi boleh mengambil 3 hingga 45 hari perniagaan.

Mana-mana transaksi yang dibuat oleh Pelanggan mesti dilaksanakan melalui sumber transaksi yang telah ditentukan, dimiliki secara eksklusif oleh Pelanggan yang membuat pembayaran menggunakan dananya sendiri. Pengeluaran, bayaran semula, pampasan, dan pembayaran lain yang dibuat daripada akaun Pelanggan hanya boleh dibuat menggunakan akaun sama (bank atau kad bayaran) yang telah digunakan untuk membuat deposit dana. Pengeluaran daripada Akaun hanya boleh dijalankan dalam mata wang sama, di mana deposit telah dibuat.

4. Cukai

Syarikat bukan merupakan ejen cukai dan tidak akan memberi maklumat kewangan pelanggan kepada mana-mana pihak ketiga. Maklumat ini hanya boleh disediakan jika terdapat permintaan rasmi daripada agensi kerajaan.

5. Dasar bayaran balik

5.1 Pada bila-bila masa, Pelanggan boleh mengeluarkan sebahagian atau semua dana dari Akaun masing-masing dengan menghantar Permohonan Pengeluaran kepada Syarikat yang mengandungi perintah Pelanggan untuk mengeluarkan wang dari Akaun Pelanggan, dengan mematuhi terma berikut:

- Syarikat akan melaksanakan perintah pengeluaran dari akaun perdagangan Pelanggan, yang mana akan dihadkan oleh baki di dalam Akaun Pelanggan pada masa pelaksanaan perintah. Jika jumlah yang dikeluarkan oleh Pelanggan (termasuk komisen dan perbelanjaan lain seperti Peraturan ini) melebihi baki Akaun Pelanggan, Syarikat boleh menolak perintah selepas menjelaskan sebab kepada penolakan tersebut.;

- perintah Pelanggan untuk mengeluarkan wang dari Akaun Pelanggan mestilah mematuhi syarat-syarat dan sekatan yang ditetapkan oleh undang-undang semasa dan peruntukan lain sesebuah negara dalam sistem perundangan di mana transaksi tersebut dilakukan;

- wang dari Akaun Pelanggan mestilah dikeluarkan ke sistem pembayaran yang sama dengan ID dompet yang sama yang sebelum ini digunakan oleh Pelanggan untuk membuat deposit dana dalam Akaun. Syarikat boleh mengehadkan jumlah pengeluaran ke sistem pembayaran dengan jumlah deposit yang ada pada akaun Pelanggan dari sistem pembayaran tersebut. Syarikat boleh, atas budi bicaranya, membuat pengecualian untuk peraturan ini dan mengeluarkan wang Pelanggan ke sistem pembayaran lain, tetapi Syarikat boleh pada bila-bila masa meminta Pelanggan memberi maklumat pembayaran untuk sistem pembayaran yang lain, dan Pelanggan mesti memberi maklumat pembayaran tersebut kepada Syarikat.;

5.2 Permohonan Pengeluaran dilaksanakan dengan memindahkan dana ke Akaun Luar Pelanggan oleh Ejen yang disahkan oleh Syarikat.

5.3 Pelanggan hendaklah membuat Permohonan Pengeluaran dalam mata wang deposit. Jika mata wang deposit berbeza daripada mata wang pemindahan, Syarikat akan menukar jumlah pindahan kepada mata wang pindahan mengikut kadar pertukaran yang ditentukan oleh Syarikat pada masa dana didebitkan daripada Akaun Pelanggan.

5.4 Mata wang di mana Syarikat membuat pindahan ke Akaun Luar Pelanggan boleh dipaparkan dalam Papan Pemuka Pelanggan, bergantung kepada mata wang Akaun Pelanggan dan kaedah pengeluaran.

5.5 Kadar pertukaran, komisen dan perbelanjaan lain yang berkait dengan setiap kaedah pengeluaran adalah ditetapkan oleh Syarikat dan boleh diubah pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak Syarikat. Kadar pertukaran boleh berbeza daripada kadar pertukaran mata wang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara tertentu dan berbeza daripada kadar pertukaran pasaran semasa untuk mata wang berkaitan. Dalam kes-kes yang ditetapkan oleh Penyedia Perkhidmatan, dana boleh dikeluarkan dari Akaun Pelanggan dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang Akaun Luar Pelanggan.

5.6 Syarikat berhak untuk menetapkan jumlah pengeluaran minimum dan maksimum bergantung kepada kaedah pengeluaran. Had-had ini akan dinyatakan pada Papan Pemuka Pelanggan.

5.7 Perintah pengeluaran dianggap terima oleh Syarikat jika ia dibuat dalam Papan Pemuka Pelanggan, dan dipaparkan dalam bahagian Sejarah Baki dan dalam sistem Syarikat untuk permohonan perakaunan Pelanggan. Perintah yang dibuat dalam apa-apa cara selain daripada yang dinyatakan dalam klausa ini tidak akan diterima dan dilaksanakan oleh Syarikat.

5.8 Dana akan dikeluarkan dari akaun Pelanggan dalam masa lima (5) hari bekerja.

5.9 Jika dana yang dihantar oleh Syarikat dengan mengikut Permohonan Pengeluaran tidak masuk ke dalam Akaun Luar Pelanggan selepas lima (5) hari bekerja, Pelanggan boleh meminta Syarikat untuk menyiasat pemindahan ini.

5.10 Jika Pelanggan telah membuat kesilapan dalam maklumat pembayaran apabila membuat Permintaan Pengeluaran yang mengakibatkan kegagalan untuk memindahkan wang ke Akaun Luar Pelanggan, Pelanggan akan membayar komisen untuk menyelesaikan situasi ini.

5.11 Keuntungan Pelanggan yang lebih daripada dana yang didepositkan oleh Pelanggan boleh dipindahkan ke Akaun Luar Pelanggan hanya dengan kaedah yang dipersetujui oleh Syarikat dan Pelanggan, dan jika Pelanggan membuat deposit ke akaunnya menggunakan kaedah tertentu, Syarikat berhak untuk mengeluarkan deposit Pelanggan yang sebelumnya dengan menggunakan kaedah yang sama.

6. Kaedah pembayaran untuk pengeluaran

6.1 Pindahan bank.

6.1.1 Pelanggan boleh menghantar Permintaan Pengeluaran dengan pindahan bank pada bila-bla masa jika Syarikat menerima kaedah ini pada masa pindahan dana.

6.1.2 Pelanggan boleh membuat Permintaan Pengeluaran hanya ke akaun bank yang dibuka dalam namanya. Syarikat tidak akan menerima dan melaksanakan perintah untuk memindahkan wang ke akaun bank pihak ketiga.

6.1.3 Syarikat mesti menghantar wang ke akaun bank Pelanggan mengikut maklumat dalam Permintaan Pengeluaran jika syarat-syarat klausa 7.1.2. Peraturan ini dipenuhi.

Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak menanggung liabiliti untuk masa yang diambil oleh bank untuk membuat pindahan.

6.2 Pindahan elektronik.

6.2.1 Pelanggan boleh menghantar Permintaan Pengeluaran menggunakan pindahan elektronik pada bila-bila masa jika Syarikat menggunakan kaedah ini apabila pindahan dibuat.

6.2.2 Pelanggan hanya boleh membuat Permintaan Pengeluaran ke dompet sistem pembayaran elektronik peribadi miliknya.

6.2.3 Syarikat mesti menghantar wang ke akaun elektronik Pelanggan mengikut maklumat dalam Permintaan Pengeluaran.

6.2.4 Pelanggan memahami dan mengakui bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk masa yang diambil oleh pindahan elektronik atau untuk keadaan-keadaan yang mengakibatkan kegagalan teknikal semasa pindahan yang bukan diakibatkan oleh Syarikat.

6.3 Syarikat boleh, atas budi bicaranya, menawarkan Pelanggan kaedah-kaedah lain untuk mengeluarkan wang dari akaun Pelanggan. Maklumat ini disiarkan dalam Papan Pemuka.

Amaran Risiko:

Perkhidmatan kami melibatkan risiko yang ketara dan boleh mengakibatkan kerugian modal pelaburan anda. Sila baca dan pastikan anda memahami sepenuhnya Pendedahan Risiko kami